Giới thiệu
Lãnh đạo Cục

 

 I. CỤC TRƯỞNG

 ​ Phan Duc Hieu.jpg

Cục trưởng:  PHAN ĐỨC HIẾU

Họ và tên: Phan Đức Hiếu

Chức vụ: Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04 37555246

E-mailpduchieu_ct@monre.gov.vn

 II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Phan Ngoc Mai.jpg 

Phó Cục trưởng: PHAN NGỌC MAI

Họ và tên: Phan Ngọc Mai

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04 37555244

E-mail: pnmai@monre.gov.vn 

Hoang Ngoc Lam1.JPG 

Phó Cục trưởng: HOÀNG NGỌC LÂM

Họ và tên: Hoàng Ngọc Lâm

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04 37555240

E-mail: hnlam@monre.gov.vn

 

Hoang Ngoc Huy.jpg 

  Phó Cục trưởng: HOÀNG NGỌC HUY

 Họ và tên: Hoàng Ngọc Huy

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04 37555238

E-mail: hnhuy@monre.gov.vn