STT Tiêu đề Tệp tin
1 Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam năm 2017
2 Về việc ban hành kế hoạch xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục luật pháp năm 2017
3 Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
4 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
5 Chương trình phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
7 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tron hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2020
8 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam