​​​​​
Đề nghị bố trí nguồn lực cho địa phương để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (09/04/2020)
Cỡ chữ
          Đề nghị bố trí nguồn lực cho địa phương để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, để tránh việc tranh chấp, người dân khiếu nại kéo dài, đông người. Cử tri phán ánh, huyện Yên Sơn hiện đang quản lý sử dụng bằng cơ sở tài liệu bản đồ rất cũ, đo đạc từ năm 1985- 1986 đến năm 2013 mới được đo đạc địa chính 03 xã, còn lại 28/31 xã sử dụng tài liệu rất cũ nên việc cập nhật thông tin cũng như căn cứ để giải quyết nhiệm vụ rất khó khăn (Cử tri tỉnh Tuyên Quang).

          Đề nghị bố trí nguồn lực cho địa phương để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, để tránh việc tranh chấp, người dân khiếu nại kéo dài, đông người. Cử tri phán ánh, huyện Yên Sơn hiện đang quản lý sử dụng bằng cơ sở tài liệu bản đồ rất cũ, đo đạc từ năm 1985- 1986 đến năm 2013 mới được đo đạc địa chính 03 xã, còn lại 28/31 xã sử dụng tài liệu rất cũ nên việc cập nhật thông tin cũng như căn cứ để giải quyết nhiệm vụ rất khó khăn (Cử tri tỉnh Tuyên Quang).

          Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất quan tâm, trong những năm qua Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ và chất lượng đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ (Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai). Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc bố trí nguồn lực để thực hiện các công việc nêu trên, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Do đó, đề nghị cử tri phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

          Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương quan tâm bố trí kinh phí theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương thực hiện theo khả năng của ngân sách trung ương.

          CTTĐT

cttđt monre