​​​​​
Danh sách thí sinh dự thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 (30/11/2019)
Cỡ chữ
 Thực hiện Kế hoạch sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo Danh sách thí sinh tham dự sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo Danh sách thí sinh tham dự sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Kiến thức pháp luật

Kiến thức chuyên môn

Đủ điều kiện

Mã số dự
sát hạch

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

1

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

16/07/1982

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.01

2

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

02/04/1982

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.02

3

Trần Tuấn Anh

Nam

06/01/1989

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.03

4

Vũ Trọng Bằng

Nam

07/04/1984

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.04

5

Đặng Trần Bình

Nam

10/02/1984

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.05

6

Nguyễn Thái Bình

Nam

19/07/1972

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.06

7

Trương Thanh Bình

Nam

03/06/1966

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.07

8

Thái Bá Châu

Nam

04/09/1981

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.08

9

Nguyễn Thành Công

Nam

22/11/1969

1

1

1

0

0

1

1

Đ

CCHN.09

10

Nguyễn Cao Đàm

Nam

10/12/1989

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.10

11

Bùi Đắc Diễn

Nam

02/09/1971

1

1

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.11

12

Vũ Văn Đoàn

Nam

02/01/1980

1

1

1

0

0

1

1

Đ

CCHN.12

13

Nghiêm Quốc Dũng

Nam

09/12/1968

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.13

14

Thái Viết Dũng

Nam

12/10/1973

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.14

15

Đỗ Thành Duy

Nam

30/10/1981

1

1

1

0

0

1

1

Đ

CCHN.15

16

Nguyễn Văn Duy

Nam

20/03/1972

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.16

17

Đỗ Mạnh Hà

Nam

01/10/1984

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.17

18

Đỗ Thu Hà

Nữ

28/06/1982

1

0

0

0

1

0

0

Đ

CCHN.18

19

Nguyễn Thị Ninh Hà

Nữ

04/01/1970

1

0

1

1

1

1

0

Đ

CCHN.19

20

Trần Thị Thu Hà

Nữ

25/12/1982

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.20

21

Trần Bình Hải

Nam

06/10/1980

1

1

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.21

22

Vũ Ngọc Huân

Nam

22/10/1982

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.22

23

La Thế Hùng

Nam

01/05/1980

1

0

0

1

0

1

0

Đ

CCHN.23

24

Nguyễn Đức Hùng

Nam

07/08/1978

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.24

25

Phạm Phi Hùng

Nam

11/09/1985

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.25

26

Ngô Hữu Hưng

Nam

07/05/1979

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.26

27

Phan Thế Hưng

Nam

11/07/1980

1

1

0

0

0

0

0

Đ

CCHN.27

28

Hoàng Thị Thanh Huyền

Nữ

08/03/1978

1

0

0

0

1

0

0

Đ

CCHN.28

29

Nguyễn Văn Huynh

Nam

10/01/1980

1

0

1

0

0

1

1

Đ

CCHN.29

30

Phạm Hữu Huỳnh

Nam

12/10/1966

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.30

31

Nguyễn Trọng Kiền

Nam

20/08/1964

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.31

32

Nguyễn Thanh Lâm

Nam

14/02/1972

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.32

33

Trương Ngọc Lâm

Nam

26/12/1980

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.33

34

Đỗ Thị Thúy Lan

Nữ

17/11/1977

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.34

35

Lê Mậu Liêm

Nam

06/03/1984

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.35

36

Trần Bá Luyện

Nam

20/01/1982

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.36

37

Trần Doãn Mạnh

Nam

26/04/1960

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.37

38

Trần Văn Mạnh

Nam

22/03/1980

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.38

39

Nguyễn Văn Minh

Nam

22/09/1983

1

0

0

0

0

1

1

Đ

CCHN.39

40

Nguyễn Ngọc Ngà

Nam

26/05/1983

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.40

41

Nguyễn Thị Thanh Ngà

Nữ

12/12/1970

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.41

42

Lê Trọng Nghĩa

Nam

03/10/1979

1

0

0

0

1

1

0

Đ

CCHN.42

43

Hoàng Thị Nụ

Nữ

28/05/1977

1

0

1

0

0

0

1

Đ

CCHN.43

44

Phạm Ngọc Phát

Nam

05/06/1970

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.44

45

Nguyễn Xuân Phong

Nam

20/08/1982

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.45

46

Phạm Xuân Phú

Nam

02/07/1981

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.46

47

Hoàng Thị Thu Phương

Nữ

14/09/1983

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.47

48

Vũ Tiến Quang

Nam

14/04/1958

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.48

49

Hoàng Thanh Sắc

Nữ

23/10/1979

1

0

0

0

1

0

1

Đ

CCHN.49

50

Trương Hồng Tâm

Nam

26/09/1979

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.50

51

Ngô Bá Thái

Nam

23/10/1972

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.51

52

Trần Phúc Thắng

Nam

04/11/1978

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.52

53

Trịnh Văn Thảo

Nam

02/01/1981

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.53

54

Nguyễn Văn Thêm

Nam

21/04/1984

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.54

55

Võ Đức Tuấn Thiện

Nam

24/03/1989

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.55

56

Trần Đức Thịnh

Nam

09/08/1988

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.56

57

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

25/07/1976

1

0

0

0

1

0

0

Đ

CCHN.57

58

Đào Thị Phương Thu

Nữ

23/02/1981

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.58

59

Lê Ngọc Thúy

Nữ

15/04/1982

1

1

0

0

0

0

0

Đ

CCHN.59

60

Nguyễn Văn Toản

Nam

01/11/1981

1

1

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.60

61

Trần Anh Tuấn

Nam

21/02/1978

1

0

1

0

1

1

0

Đ

CCHN.61

62

Trần Văn Tuân

Nam

30/08/1976

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.62

63

Đỗ Anh Tuấn

Nam

26/12/1988

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.63

64

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

19/03/1967

1

0

0

0

0

0

1

Đ

CCHN.64

65

Phạm Văn Tuấn

Nam

05/12/1973

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.65

66

Trần Anh Tuấn

Nam

27/07/1976

1

0

1

0

0

0

0

Đ

CCHN.66

67

Đỗ Như Tùng

Nam

27/05/1978

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.67

68

Lê Đức Tùng

Nam

02/04/1990

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.68

69

Trần Thị Hồng Vân

Nữ

26/11/1977

1

0

0

0

1

0

0

Đ

CCHN.69

70

Nguyễn Văn Viết

Nam

11/09/1991

1

0

0

0

0

1

0

Đ

CCHN.70

71

Lê Phùng Việt

Nam

25/06/1977

1

0

1

0

0

1

0

Đ

CCHN.71

72

Lê Văn Vương

Nam

21/01/1961

1

1

1

0

1

1

0

Đ

CCHN.72

73

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

21/12/1973

1

M

M

M

M

M

M

Đ

CCHN.73

 

Tổng

 

 

73

9

32

2

9

43

8

 

 

Ghi chú:

Đ: đủ điều kiện sát hạch

M: miễn sát hạch

nghia dosm