​​​​​
Xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng là 3.147 m (19/07/2019)
Cỡ chữ
          Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Công văn số 6081/UBND-TNMT về việc xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn trên địa phận tỉnh Lào Cai. Theo yêu cầu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện nhiệm vụ xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng. Tới nay, Cục đã thực hiện việc đo đạc, xử lý tính toán số liệu và đã xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng là 3.147 m, báo cáo Bộ để công bố giá trị độ cao đỉnh Phan Xi Păng trong hệ độ cao quốc gia.

          Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Công văn số 6081/UBND-TNMT về việc xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn trên địa phận tỉnh Lào Cai. Theo yêu cầu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện nhiệm vụ xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng. Tới nay, Cục đã thực hiện việc đo đạc, xử lý tính toán số liệu và đã xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng là 3.147 m, báo cáo Bộ để công bố giá trị độ cao đỉnh Phan Xi Păng trong hệ độ cao quốc gia.

          Để kịp thời sử dụng thống nhất số liệu độ cao, tên gọi của đỉnh Phan Xi Păng, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai kịp thời chỉ đạo các Sở ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thực hiện: Thống nhất sử dụng tên “đỉnh Phan Xi Păng” được công bố tại Thông tư số 36/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai; Bảo tồn nguyên trạng tự nhiên khu vực đỉnh Phan Xi Păng; Cập nhật số liệu độ cao của đỉnh Phan Xi Păng sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trong các biển chỉ dẫn du lịch tại khu vực đỉnh đỉnh Phan Xi Păng, cũng như các tài liệu, xuất bản phẩm phục vụ quảng bá du lịch trên địa bàn.

          monre

monre monre